ประกัน รถ online

ชื่อผู้เอาประกัน กับชื่อเจ้าของตามรายการจดทะเบียนรถควรเป็นคนเดียวกัน

ในกรณีที่ลูกค้าจัดซ่อมความเสียหายที่ระบุในการตรวจสภาพรถ และต้องการยกเลิกร่องรอยความเสียหายเดิม ท่านสามารถส่งเอกสาร ได้แก่

  1. ใบเสร็จรับเงินที่ระบุข้อมูลการจัดซ่อม และระบุจุดที่จัดซ่อมอย่างชัดเจน
  2. รูปถ่าย หรือถ่ายภาพจุดที่มีการจัดซ่อมความเสียหายแล้วแบบชัดเจน

ระบุความต้องการยกเลิก และแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ เข้ามาที่ axathai@axa.co.th ทางทีมรับประกันภัยจะพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่มีเอกสารใบเสร็จ และรูปถ่ายที่ครบถ้วน และสมบูรณ์เท่านั้น

ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นความคุ้มครองได้ก่อนจะมีผลบังคับใช้ แต่ในกรณีที่เลยวันเริ่มต้นความคุ้มครองไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนวันเริ่มคุ้มครองใหม่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งอีเมลเข้ามาที่ axathai@axa.co.th แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน แนบตารางกรมธรรม์ฉบับเดิม พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้ทีมรับประกันภัยพิจารณาต่อไป

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ตัวอักษรของชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกันภัยตกหล่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ วันเกิด เลขบัตประชาชน หรือระบุเลขตัวถังรถผิด ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งอีเมลเข้ามาที่ axathai@axa.co.th แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยทางบริษัทจะดำเนินการระบุในสลักหลังเพื่อแก้ไขต่อไป 

การซื้อประกันรถยนต์จะมีการจัดส่งกรมธรรม์ฉบับจริง (แบบกระดาษ) หรือไม่

สำหรับการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับแอกซ่า โดยปกติจะไม่มีการจัดส่งกรมธรรม์ฉบับจริงให้ จะเป็นการส่งผ่านช่องทางอีเมลเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าต้องการหน้าตารางกรมธรรม์ฉบับจริง สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1)      ในระหว่างดำเนินการซื้อผ่านออนไลน์

ในหน้ายืนยันข้อมูล ให้คลิกเลือก “จัดส่งผ่านไปรษณ๊ย์” เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ภายใน 30-45 วันทำการ

2)      กรณีไม่ได้คลิกเลือกรับผ่านไปรษณีย์ในระหว่างซื้อ แต่ต้องการกรมธรรม์ฉบับจริง

ให้ติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายบริการลูกค้า อีเมล axathai@axa.co.th  โดยแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ และความประสงค์ว่าต้องการรับกรมธรรม์ฉบับจริง ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ และจัดส่งให้ประมาณ 15 วันทำการ

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter